• 64119038.jpg

Đặt bây giờ và thưởng thức bữa sáng trên chúng tôi trong một thời gian giới hạn! Bao gồm chỗ ở qua đêm và bữa sáng thủ công từ nhà hàng Intermission của chúng tôi, mỗi sáng cho tối đa hai khách.