• loop.png

 • Trung tâm th? d?c
 • D?ch v? v? sinh
 • Phòng ti?c
 • Tr? phòng tr?
 • Nhà hàng
 • D?ch v? Sao chép và Fax có t?i L? tân

 • Phòng trò chơi
 • Phòng họp
 • Gọi miễn phí tại địa phương
 • Báo miễn phí Mon-Fri
 • Loa điện thoại
 • Dịch vụ Teleconference
 • Wifi miễn phí