Hamilton je príbeh amerického zakladajúceho otca Alexandra Hamiltona, pris?ahovaleckého obyvate?stva zo Západných Indov, ktorý sa stal po?as pravdepodobnej vojny George Washingtonom a bol prvým ministrom Treasury nového národa. V?aka výsledku, ktorý spája hip-hop, jazz, blues, rap, R & B a Broadway, je Hamilton americkým príbehom americký príbeh.

Ná? Hamiltonov balík obsahuje izbu v noci, ve?ere pre dvoch v na?ej re?taurácii Intermission, dve pouká?ky na pou?itie na prehliadke a dve vstupenky na Hamilton!

* Balí?ek musí by? rezervovaný najmenej 7 dní pred dátumom výstavy.